>>>   گواهی ثبت اختراع “دستگاه افزایش عمر لامپ مهتابی”

>>>   گواهی ثبت اختراع “دستگاه هوشمند بی آب شدن کولر”

>>>   گواهی ثبت اختراع “دستگاه هوشمند پر شدن چاه فاضلاب”