سایت تخصصی الکترونیک و کامپیوتر، فراتر از امروز

Information Technology

اجزای سیستم

اجزای سیستم

در تعریف کلی، سیستم عبارت است از مجموعه ای از اجزای به هم وابسته که به علت وابستگی حاکم بر اجزای خود، کلیت جدیدی را احراز …..